VERWIJZERS

Onze praktijk

Wij bieden hulp vanuit de Generalistische Basis GGZ waarbij we ons richten op het behandelen van zowel adolescenten en jongvolwassenen als volwassenen. Wij bieden kortdurende en laagdrempelige psychologische ondersteuning. Voor behandeling binnen de basis GGZ gaat het in het algemeen om cliënten met lichte tot (matig) ernstige psychische of psychosociale klachten. Als er sprake blijkt van verhoogd risico, complexiteit en / of meervoudige problematiek kan in overleg met u bekeken worden of verwijzing naar de specialistische GGZ geïndiceerd is.

We werken actief, praktisch, cognitief-gedragstherapeutisch en oplossingsgericht. Doel hierbij is dat de cliënt zelf weer de regie over zijn leven krijgt en zich in staat voelt zelf zijn problemen op te lossen. We streven naar korte wachtlijsten en korte lijnen met andere verwijzers en andere instanties.

Bij psychologenpraktijk MiND behandelen wij onder meer:


  • angstklachten, paniekklachten of fobieën
  • somberheid / depressieve klachten
  • stemmingswisselingen, -moeite heftige gevoelens te beheersen
  • werkgerelateerde problemen (bijvoorbeeld burn-out en stress)
  • onzekerheid, subassertiviteit, negatief zelfbeeld
  • dwangklachten
  • identiteitsproblemen
  • levensfaseproblemen
  • verwerkings- of rouwproblemen (na verlies of een ingrijpende gebeurtenis)
  • controleverlies bij middelengebruik (bijvoorbeeld alcohol of softdrugsgebruik)


VERWIJZERS

WERKWIJZE

Wij werken voornamelijk cognitief-gedragstherapeutisch*. referentiekader. Daarbij maken we onder andere gebruik van elementen uit de schemagerichte* en oplossingsgerichte* therapie. Ook kan er, indien nodig, gebruik gemaakt worden van EMDR* of Mindfulness*. Deze behandelmethodieken zijn nauw verbonden met wetenschappelijke principes en onderzoek. Ook kunnen behandelgesprekken gecombineerd worden met online modules (eHealth*).

(* Klik op de betreffende link voor meer informatie over de behandelvormen. )

In het kader van effectmeting passen wij Routine Outcome Monitoring (ROM) toe bij behandelingen. De effectiviteit van de behandeling wordt gemeten middels de afname van een of enkele vragenlijsten, ten minste bij het begin en aan het einde van de behandeling.

VERWIJZERS

AANMELDING

Bent u huisarts: u kunt uw patiënt een verwijsbrief meegeven. Uw patiënt kan zelf het eerste contact met ons leggen. Vooroverleg of vooraanmelding kan telefonisch of per e-mail. Een verwijsbrief is nodig om voor vergoeding door de verzekering in aanmerking te komen. Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient op de verwijsbrief vermeld te worden:

– verwijzing naar de Basis Generalistische GGZ
– vermoeden van een DSM 5-classificatie
– de datum op de verwijsbrief ligt voor aanvang behandeling
– AGB-code van u als verwijzer

Daarnaast is een korte beschrijving in de vorm van steekwoorden over de klachten en hulpvraag welkom.

Ook zonder DSM-classificatie kunnen cliënten bij ons terecht. De behandeling zal dan niet vergoed worden door de zorgverzekeraar. Het tarief voor niet-verzekerde zorg bedraagt 115 euro per gesprek van 45 minuten.

De uiteindelijke DSM-classificatie en zorgzwaarte wordt door ons in de intakefase vastgesteld en teruggekoppeld naar u als huisarts. Als er na intake geen sprake blijkt te zijn van een DSM-classificatie die voor vergoeding in aanmerking komt, kan uw patiënt er voor kiezen de behandeling zelf te betalen.

Voor andere verwijzers: uzelf of uw patiënt / cliënt / leerling kan contact met ons opnemen. Indien gewenst kan informatieoverdracht schriftelijk of telefonisch plaatsvinden nadat de betreffende persoon hiervoor toestemming heeft gegeven. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk.

VERWIJZERS

CONTACT MET VERWIJZERS

Wij werken met korte lijnen en streven er naar de communicatie tussen u, cliënt en praktijk helder en transparant te houden. Wanneer de cliënt daarvoor toestemming heeft gegeven, wordt na intake en afsluiting schriftelijk gerapporteerd aan u als verwijzer / huisarts, waarbij de cliënt een kopie ontvangt van deze rapportage. Indien gewenst kan natuurlijk altijd tussendoor overleg plaatsvinden. Ook van tussentijds overleg zal uw cliënt op de hoogte worden gesteld.

VERWIJZERS

TARIEVEN EN VERGOEDINGEN

De zorg die wij bieden valt onder de Basis Generalistische GGZ en wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Vanaf 1 januari 2022 is voor bekostiging van de GGZ het Zorgprestatiemodel ingevoerd. Elke sessie wordt apart gedeclareerd (per maand of per kwartaal). Het tarief per sessie is afhankelijk van de soort sessie (diagnostiek of behandeling) en de duur ervan. De kosten worden vergoed met een geldige verwijsbrief en als er sprake is van een psychisch probleem dat valt onder de verzekerde zorg (zoals bijvoorbeeld het vermoeden van PTSS, depressie, angststoornis). Let op: Burnout/overspannenheid/werkstress, rouw, aanpassingsstoornis en relatieproblemen worden niet vergoed. Hiervoor kan iemand bij de POH-ggz terecht of de sessies worden zelf betaald. De werkgever kan ook om een budget gevraagd worden als er sprake is van werkgerelateerde klachten of (dreigend) verzuim.
Betreffende cliënten van achttien jaar en ouder: wij hebben voor 2024 contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars, met uitzondering van Zorg&Zekerheid. Hier vallen de labels Z&Z, AZVZ en ZEM onder. Voor psychologische hulpverlening wordt het eigen risico aangesproken (385 euro voor 2024). Wanneer de behandeling over de jaargrens van 31 december heen gaat, wordt het eigen risico voor beide jaren aangesproken.
Het tarief voor niet-verzekerde zorg bedraagt 115 euro per gesprek. Jongeren onder de achttien jaar kunnen in aanmerking komen voor vergoeding via de gemeente. Echter, wegens te grote administratieve lasten heeft onze praktijk besloten niet langer contracten aan te gaan met de gemeente Nijmegen. Dit betekent dat de zorg voor deze leeftijdsgroep zelf betaald dient te worden (115 euro per gesprek). Mocht dit een probleem zijn: wij hebben een groot netwerk en zijn altijd bereid om mee te denken over een andere zorgaanbieder.